محدوده صبح را معین کردند/ هادی فردوسی

یراهنی از ستاره بر تن کردند
دل را به امید کوچ روشن کردند
آنجا که شب از رود خروشان تر بود
محدوده صبح را معین کردند

هادی فردوسی

/ 1 نظر / 54 بازدید
رضا

پيراهني از ستاره بر تن كردند .... " پ " جا مونده