زیاد گشته در جهان تراکم خمار ها!/ عباس احمدی

نسیم مرگ می وزد مگر ز کوکنارها1
زیاد گشته در جهان تراکم خمار ها!
 
برای نشر نئشگی نموده خرج،  مافیا
فرانک ها فلوس ها ریال ها دلار ها
 
برادران طالبان به یاری وهابیان
کشیده اند با ترور به دور دین حصار ها
 
به موصل و به خانقین به بصره و به کاظمین
به گوش می رسد همی صدای انفجارها
 
ز تیغ مهلک ترور، نمانده اند در امان
کشیش ها، کومار ها، سزار ها2، تزار ها
 
به حمله های موشکی جناب بوش کِرمکی!
بدل به گور ساخته، هرات ها، مزار3ها
 
به شستشوی مغزها اجیر کرده انگلیس
ز پشتویان کرورها، هزاره ها هزارها
 
نموده خویش منفجر به بمب ها و ساخته
زکشته ها چه پشته ها، ز کلّه ها منار ها
 
گریخته رئیسشان به جانب تورابورا
شده است مثل موش ها نهان درون غارها
 
( کنون که حرف موش شد چه خوب می شود اگر
ترور شوند موش ها به دست شهردارها!)
 
خبر رسیده بعد از آن درون غار بی حیا
با کاندولیزا رایس ها گذاشته قرارها!
 
دو متر و نیم ریش او! خفن قر و قمیشِ او
نمی روند پیش او به غیر مرده خوار ها
 
به جای "لادن" جری، نشسته "الظّواهری"
که مومنان ظاهری کنند افتخار ها
 
و در مقابل البته که ایمن الظواهری
به مومنان ظاهری نماید افتخار ها!
 
نبود حیف جان تو، که گشت "بی نظیر بوتو"
 ترور به جای این سیبیل کلفت بی بخار ها؟!
 
رو دست آن فاشیست ها زده اند صهیونیست ها
ترور کنند دولتی، الاغ ها، حمار ها
 
ادب نمی دهد به ما اجازه تا ز شش جهت
کشیمشان به ده زبان به فحش خوار و مار ها!
 
چشیده ایم تلخی ترور چنانکه می چشند:
سلاجقه، افاغنه، ارامنه، مجارها
 
زدند ایر باس ما ز ناو و بعد داده اند
به کاپتان قاتلش مدال افتخار ها
 
به قصد محو دین ما چه مایه ماهپاره ها                  
درون ماهواره ها نهاده در مدار ها
 
ز جانب خودی ولی ترور بسی است تلخ تر
یه چیز توی مایه دوا و زهر مارها!
 
زده سعید عسگری به یک سعید دیگری
گلوله ای ز جانب گروه پُر فشارها
 
و هم سعید سومی4 ز غصه دوتای قبل
به تیغ تیزِ تیز بَر! نموده انتحارها...
 
ز بحث داغ مرگ، این قصیده بود قطره ای
که مانَد از حکیم احمدی! به یادگار ها
 
...
 
رسیده ماه روزه و تمام ترسم این بوَد
ترور شود هلالِ آن به دست روزه خوارها!
 
 
پی نوشت:
1- همان گیاه دارویی! خشخاش است در ادبیات قدیم
2- منظور مرحوم جولیوس سزار امپراطور روم است که در مجلس سنا ترور شد
3- افغان ها مزار شریف را بیشتر به مزار گویش می کنند که شاعر با زیبایی! با گور هم ایهام ایجاد کرده است .
4- سه سعید به ترتیب: سعید عسگر، سعید حجاریان و سعید امامی

عباس احمدی

/ 1 نظر / 62 بازدید
مریم

ملشه ما توی جشنمون شعر شما را بخوانیم ممنون