دو قطره اشک زینب بود باران/ سیدحبیب نظاری

چه یکدست و مرتب بود باران
دلی از غم لبالب بود باران
رها، یکریز، با احساس، انگار
دو قطره اشک زینب بود باران

"از این دست"

 سیدحبیب نظاری

/ 0 نظر / 59 بازدید