آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

مرداد 92
6 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
3 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
20 پست
آبان 91
16 پست
مهر 91
4 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
13 پست
آبان 90
2 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
27 پست
تیر 90
6 پست
خرداد 90
16 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
14 پست
دی 89
20 پست
آذر 89
35 پست
آبان 89
10 پست
مهر 89
32 پست
شهریور 89
52 پست
مرداد 89
10 پست
تیر 89
15 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
14 پست
بهمن 88
19 پست
دی 88
15 پست
آذر 88
42 پست
آبان 88
11 پست
مهر 88
20 پست
شهریور 88
25 پست
مرداد 88
21 پست
تیر 88
45 پست
خرداد 88
19 پست
اسفند 87
12 پست
بهمن 87
17 پست
دی 87
31 پست
آذر 87
31 پست
آبان 87
39 پست
مهر 87
32 پست
شهریور 87
63 پست
مرداد 87
53 پست
تیر 87
65 پست
خرداد 87
33 پست
شعر_آیینی
118 پست
غزل
666 پست
فاضل_نظری
42 پست
چارپاره
18 پست
دوبیتی
28 پست
رباعی
111 پست
نعمتی
1 پست
قزوه
1 پست
عشق
31 پست
شعر_انتظار
100 پست
مثنوی
42 پست
دفاع_مقدس
64 پست
قصیده
8 پست
قطعه
3 پست
شعر_طنز
26 پست
ترانه
3 پست
مهدی_فرجی
10 پست
رضا_خیری
2 پست
نقدشعر
8 پست
شعر_شیعی
53 پست
ناصر_فیض
4 پست
بحر_طویل
1 پست
شعر_عرب
3 پست
نقد_شعر
1 پست
تک_بیت
5 پست
تصنیف
1 پست