ای حسّ و حال نو!
با من قدم بزن
در ذهن کوچکم
این کهنه‌های تازه‌نما را
                          به‌هم بزن

سید علی میرافضلی