آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

سه رنگ! اونم کبود و سرخ و نیلی/ یوسف رحیمی
ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: دوبیتی ، یوسف رحیمی

تو که بر بی کسـی هامون دلیـلی
تو کـه خـلوت سـرای جبـرئیلی

چـرا داره فقـط رنگـین کـمونت
سه رنگ! اونم کبود و سرخ و نیلی

یوسف رحیمی