آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

دوباره مثل تو حاشا، دوباره مثل تو هرگز/راضیه بهرامی
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل ، شعر شیعی

دوباره مثل تو آیا؟ دوباره مثل تو هرگز
دوباره مثل تو حاشا، دوباره مثل تو هرگز
دوباره مثل تو دیروز، دوباره مثل تو امروز
دوباره مثل تو فردا، دوباره مثل تو هرگز
دوباره مثل من آری، چه بی شمار و فراوان
دوباره مثل تو اما...دوباره مثل تو هرگز
دوباره آینه زادی که در کتاب نگاهش
هزار آیه زیبا، دوباره مثل تو هرگز
دوباره مثل تو آبی، دوباره مثل تو روشن
نخیر حضرت دریا، دوباره مثل تو هرگز...

راضیه بهرامی