آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

علی به بیعت نامرد احتیاج نداشت!/ نغمه مستشار نظامی
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل ، شعر شیعی ، نغمه مستشار نظامی

امیر قافله عشق تخت و تاج نداشت

 خیال داشتن قصر و برج عاج نداشت

نخواست گرد زمین روی دامنش باشد

 که مالکیت باغ خدا خراج نداشت

 بهای قصر بهشت است ذکر او هرچند

میان تیره دلان سکه اش رواج نداشت

به زیر سایه نخلش رطب چه شیرین است

 که برکت شجرش را درخت کاج نداشت

پل قیامتشان بود، درسقیفه شکست

 علی به بیعت نامرد احتیاج نداشت!

نغمه مستشار  نظامی